Kategorie produktů   

Záruční podmínky


1.   Všeobecná ustanovení 

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající společností Brno House s r.o., se sídlem Sv. Čecha 1607/40, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 28331605, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Brno House s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Brno House s r.o. je přiložen doklad o zaplacení či dodací list, případně jiný doklad o převzetí, které mohou sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a prodávajícím potvrzený (u zboží již od výrobce)
. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem výše uvedených dokladů, či prostým převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

2.   Podmínky záruky

Délka záruky je vyznačena na kartě produktu a faktuře v případě, kdy není výrobcem dodán záruční list. Není-li délka záruky nikde vyznačena, poskytuje společnost Brno House s r.o. na zboží záruku 24 měsíců pro spotřebitele. To platí i pro případ, že by délka záruky uvedená na záručním nebo dodacím listu, případně na identifikačním štítku nalepeném na zboží byla kratší, než stanoví právní předpisy. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny za zboží nové, počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí tohoto zboží.
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:

  1. mechanickým poškozením, neodbornou instalací nebo zanedbáním údržby,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům daných výrobcem či prodejcem
  3. živly nebo jinou vyšší mocí
  4. nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci


3.   Reklamace zboží poškozeného dopravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku dopravce vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (podnikatel nejpozději do 24 h, spotřebiteli je doporučeno totéž) společnosti Brno House s r.o., která bude kupujícího informovat o dalším postupu, a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

4.   Vyřizování reklamace

Kupující doručí reklamované zboží na adresu výdejního místa prodávajícího – Brno House s.r.o., Svatopluka Čecha 40, Brno 612 00. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení a záruční list, pokud byl také dodán. Zaslané reklamované zboží musí být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství, pokud možno v původním nebo náhradním obalu.

V případě, že při posouzení reklamované vady, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

V případě sporů mezi prodávajícím a kupujícím, se postupuje výhradně dle právních ustanovení České republiky a spory budou řešeny u příslušných soudů.
Případné spory mezi Brno House s.r.o. a kupujícím spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou viz. Závěrečné ustanovení Obchodních podmínek uvedených na webových stránkách www.bhshop.cz
 

Vady odstranitelné
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.
Není-li odstranění vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, ekonomicky úměrné povaze vyskytující se vady a celkové ceně zboží, popř. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží za zboží jiné se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Vady neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit..
Tatáž práva má kupující v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

 

Výměna věci

Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

 

Sleva a vrácení kupní ceny
V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit s nárokem na vrácení kupní ceny.


Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Další případné reklamace vyměněného zboží doporučujeme kupujícímu spotřebiteli uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu.

Pověřený reklamační pracovník společnosti Brno House s.r.o. posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Brno House s.r.o., že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu.
 

Podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
V takovém případě může kupující:
·        Požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího
·        Požadovat odstranění vad opravou zboží
·        Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
·        Odstoupit od smlouvy
Volbu mezi shora uvedenými nároky má podnikatel, jen pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Brno House s.r.o. měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.
V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje Brno House s r.o.

5.   Mimo záruční oprava

Prodávající je připraven jednat, v rámci zachování dobrého jména společnosti, o bezplatném odstranění vady zboží i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimo záruční bezplatná oprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího.

6.   Skladné

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace až po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující nevyzvedne svoji reklamaci do 7 měsíců po vyřízení, tak bude reklamované zboží ekologicky zlikvidováno. Je-li kupujícím spotřebitel a nevyzvedne-li si zboží z opravy ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy byl povinen, tj. do 7 měsíců od doručení oznámení o ukončení opravy, má prodávající právo věc prodat, o čemž, jde-li o věc vyšší hodnoty, musí spotřebitele předem písemně vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Kupující má v případě prodeje nárok na výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění.
 
Tento reklamační řád nabývá platnosti 1.1.2014 a v plném rozsahu ruší dřívější reklamační řády.

 

Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
00
 
 
© BH Shop